VŠEOBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

1. Definice

Pořadatelem soutěže je společnost Móda&Prádlo, zastoupená Lucií Víchovou Kovářovou, se sídlem Labská 195, 543 01 Vrchlabí, IČO: 74007696 na sociálních sítích Facebook a Instagram.

Sociální sítě jsou sociální síť Facebook a sociální síť Instagram

Profil pořadatele: je profil „moda-pradlo.cz“ na Facebooku a „moda_pradlo“ na Instagramu

Účastníkem soutěže - soutěžícím může být každý registrovaný uživatel alespoň jedné Sociální sítě starší 18 let s doručovací adresou v České republice, který má po celou dobu konání soutěže aktivní profil na alespoň jedné Sociální síti, na které sleduje Profil pořadatele a splňuje další soutěžní podmínky.

 

2. Mechanismus soutěže 

Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v popisku příslušné soutěže na facebookových nebo instagramových stránkách pořadatele.

Ze všech reakcí, které byly účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, Pořadatel vybere výherce po provedení požadované soutěže (v závislosti na pravidlech v popisku). Termín vyhlášení výherce bude určen vždy v popisku příslušné soutěže. Výherce bude vyhlášen prostřednictvím komentáře pod Soutěžním příspěvkem. Jméno výherce (název profilu na Sociální síti) je pořadatel oprávněn po skončení soutěže zveřejnit na Profilu pořadatele na Sociální síti.

Výherci budou vyzváni, aby prostřednictvím soukromé zprávy sdělili své kontaktní údaje potřebné pro předání výhry. V případě, že výherci na výzvu Pořadatele o sdělení způsobu předání výhry nebo sdělení údajů pro zaslání výhry nereagují nebo požadované informace nesdělí ani do 5 pracovních dnů ode dne vyzvání Pořadatelem nebo si výherce zaslanou výhru nevyzvedne a zásilka s výhrou se vrátí Pořadateli, vyhrazuje si Pořadatel právo dle svého uvážení výhru si ponechat nebo určit v souladu se soutěžními podmínkami náhradního výherce.

 

3. Soutěžní úkol 

Aby byl soutěžící zapojen do soutěže, musí ve stanoveném termínu splnit podmínky uvedené v popisku příslušné soutěže.

 

4. Výhry a jejich předání 

Výhra v soutěži je vždy uvedena v popisku příslušné soutěže.

Výherce soutěže je soutěžící, kterého vybere Pořadatel po skončení soutěže ze všech soutěžících, kteří splnili Soutěžní úkol. V rámci této soutěže vylosuje Pořadatel celkem 1 výherce (z obou sociálních sítí).

 

5. Obecné podmínky soutěže

Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito soutěžními podmínkami. Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jednou. Pro svoji účast v soutěži musí soutěžící splnit Soutěžní úkol.

Soutěž není pořádána, sponzorována či spravována provozovatelem Sociální sítě. Uvedené společnosti nevznikají ze soutěže žádné závazky ani ve vztahu k Pořadateli, ani k soutěžícím.

 

6. Práva a povinnosti pořadatele

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv přerušit, zkrátit, prodloužit nebo ukončit, či změnit její pravidla, a to ze závažných důvodů nebo z důvodu vyšší moci.

Pořadatel si vyhrazuje právo vymazat fotografii, kterou soutěžící zveřejní k soutěžnímu příspěvku, pokud by tato zobrazovala obsah zakázaný podmínkami Sociální sítě či porušující, jakkoliv právní předpisy, jakákoliv práva duševního vlastnictví nebo dobré mravy.

Pořadatel soutěže neodpovídá za doručení výher, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), či za jakékoliv technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže.

Pořadatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte soukromou zprávu na Sociální síti s oznámením o výhře nebo pokud na toto oznámení výherce odpoví Pořadateli rovněž prostřednictvím soukromé zprávy na Sociální síti.

Při oprávněném podezření Pořadatele na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen.

Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Výhry ze soutěže nelze vyplatit v hotovosti či jiným náhradním plněním na žádost výherce.

Vyobrazení výher na marketingových materiálech Pořadatele je pouze ilustrativní.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či poškození výhry při přepravě, ani za škody, které může výhra či odměna výherci způsobit, případně dalším osobám, které výherní cenu či odměnu využijí nebo použijí.

 

7. Závěrečná ustanovení

V případě rozporu ustanovení těchto soutěžních podmínek a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu soutěžních podmínek nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto soutěžních podmínek.

Informace o zpracování osobních údajů

Na tomto místě naleznete informace o zpracování osobních údajů soutěžících v rámci soutěže (dále jen „soutěž“) pořádané společností Móda&Prádlo, zastoupenou Lucií Víchovou Kovářovou, v rámci profilu této společnosti „moda-pradlo.cz“ na Facebooku a „moda_pradlo“ na Instagramu (dále jen „sociální síť“).

 

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů v rámci pořádané soutěže je společnost je společnost Móda&Prádlo, zastoupená Lucií Víchovou Kovářovou, se sídlem Labská 195, 543 01 Vrchlabí, IČO: 74007696 (dále jako „správce“ nebo „pořadatel“). Soutěž není přímo pořádána, sponzorována či spravována provozovatelem sociální sítě – společností Facebook, Instagram, zpracování osobních údajů pro účely soutěže tak provádí pořadatel.

 

Rozsah, účel a doba zpracování osobních údajů

Rádi bychom Vás informovali, že v rámci uvedené soutěže bude pořadatel soutěže zpracovávat v souladu s právními předpisy tyto Vaše osobní údaje pro účely účasti v soutěži: označení Vašeho profilu na sociální síti. Pro účely zaslání výhry pak pořadatel zpracovává u výherců jméno a příjmení a kontaktní adresu, e-mail a telefon, o které Vás požádá v případě, že se stanete výhercem. V případě, že se stanete výhercem, může pořadatel po skončení soutěže uvést název Vašeho profilu na sociální síti v seznamu výherců uveřejněném na profilu pořadatele na sociální síti. V souvislosti se soutěží pořadatel již žádné další Vaše údaje nezpracovává.

 

Pokud bude v rámci konkrétní soutěže účastník na facebookových nebo instagramových stránkách Pořadatele umisťovat písemné/vizuální/audiovizuální/audio dílo apod. (dále jen „Dílo“), pak umístěním takového Díla na facebookových nebo instagramových stránkách jakožto autor Díla na základě účasti v soutěži Pořadateli oprávnění k použití Díla (dále jen "Licence"), a to na dobu 3 let a bez územního omezení. Účastník Licenci poskytuje jako nevýhradní. Účastník tak poskytuje Pořadateli oprávnění k Dílu všemi zákonem povolenými způsoby. Účastník se zavazuje zajistit nerušený výkon práv. Pořadatel není povinen Licenci k Dílu využít.

 

Soutěžící dále uděluje souhlas s tím, že je vyhlašovatel oprávněn poskytnuté kontaktní údaje (tedy

např. e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu) využít pro zasílání obchodních nabídek a sdělení

týkajících se produktů, služeb, soutěží a dalších nabídek vyhlašovatele a jeho obchodních partnerů.

 

Účast v soutěži je dobrovolná, nicméně bez poskytnutí výše uvedených údajů není možné se soutěže účastnit. Bez uvedení doručovací adresy pak není možné předat příslušnou výhru (pokud výherce vyžaduje zaslání výhry poštovní přepravou).

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů za podmínek a v rozsahu podle tohoto článku se uděluje na dobu 3 let od okamžiku udělení souhlasu. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na správce zasláním dotazu na adresu info@moda-pradlo.cz.

 

Pravidla jsou platná od 1. 7. 2024.

Přihlášení

Nebo rychlé přihlášení

Zapomněli jste heslo? Pošleme Vám nové.

Jste tu poprvé? Vytvořte si nový účet.

Kontaktujte nás

Načíst